BAYBURT ÇATALÇEŞME KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ
                                                                                                                                                                      
    • Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

DERNEĞİMİZ VE TÜZÜĞÜ

 

 

      ÇATALÇEŞME KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

ŞİRİNEVLER MAH.ŞEHİT YARBAY CESUR CAD. ÇAYIRBAŞI SOK. NO:3/3

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

TEL:0212  644 54 92

FAX: 0212 644 54 92


BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 Adı
ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı      
:  Bayburt Çatalçeşme köyü yardımlaşma ve kalkındırma derneğidir.


Derneğin
Merkezi            :
İstanbul dadır.Dernek şube açabilir.

Derneğin Amacı

*Madde 2-İstanbul?da bulunan Bayburtlular arasında
birliği,ekonomik ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak Yöresel oyunlarımızın
tanınmasına ve gençlerimiz tarafından öğrenilmesini sağlamak .Maddi durumu iyi
olmayan eğitimde başarılı olan öğrencilere burs vermek barınacakları yurtlar
yapmak.Yardıma muhtaç ailelere yardım etmek.Bayburtluların tanışma ve
kaynaşmalarını sağlayacak Kültürel ve sportif faaliyetler yapmak Çalışma
Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 Çalışma
Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi 


1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi
amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans  ve panel gibi eğitim
çalışmaları yapmak,     
2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını
değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş
etmek,

3-Üyeleri arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesi ve
geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,
spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi
ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak..Gerektiğinde
maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere 
burs vermek,

5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-
gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar,
Geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya
çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü
kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,

7-Bölgede bulunan
okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla
yardımlar yapmak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma
ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve
kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu
gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler 
kurmak ve işletmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi
durumunda vakıf kurmak,

11-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle
kurabileceği tesisleri kurmak,

12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt
dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje
bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 13-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer
amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan
maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi
halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları
ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri
ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler
açmak,

17-Amacın gerçekleştirilmesi için Dernek Bünyesinde Gençlik
kolları  ve Kadın Kollarını kurmak gerek görüldüğü yerlerde Gençlik
kolları ve Kadın Kollarına temsilcilikler açmak

18-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile
bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,

19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve
kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve
benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için
plâtformlar oluşturmak,

 20-Bayburt iline ve ilçelerine bağlı İlçe ,
belde ve köy derneklerini derneğe tüzel kişi olarak üye yaparak ortak
faaliyetler yapmak

İKİNCİ BÖLÜM


Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile
Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik
ve Koşulları*

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği
yasaklanmamış Bayburt nüfusuna kayıtlı ve Nüfus kütüğünü başka illere alan
Bayburtlular, gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.Yazılı ve sözlü olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek
yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı veya
sözlü olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla
tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe
hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere,
yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.


Üyeliğin
Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda
gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan
nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye
yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin
istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış
sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona
erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda
gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ve sözlü ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay
içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim
kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen
kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim
kurulu  başkanı ve yönetim kurulu  asil üyeleri oy kullanır. Bu
kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy
kullanacak kişiler yeniden belirlenir.Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.


Üyelerin
Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği
giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında
belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve
derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun
davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici
davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları*

Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kurulu.

Gençlik ve Kadın kolları? dır

Madde 9-Dernek
Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Genel merkeze
kayıtlı üyelerin ikamet yakınlıklarına göre,Şube Kongrelerinden iki ay önce üye
kayıtları mevcut şubelerin haziun listelerine aktarılarak,Şubelerin
Kongrelerinde seçilmiş delegelerden,İstanbul'da faaliyet gösteren Bayburt
İl,İlçe,Belde ve Köy derneklerinin tüzel kişil olarak derneğe üye olmaları
halinde Tüzel kişiliğin mevcut Başkanı veya Yönetim kurulunca yetkilendirilmiş
kişi tüzel kişilik adına oy kullanır.   

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde
veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde
olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2
yılda bir, Kasım ayı
içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek
gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden
birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı
bulunan delegelerin  listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı
bulunan delegeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi,yazılı
veya elektronik posta ve derneğin resmi internet sitesinde yayınlanmak
suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle
toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da
belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,
altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka birnedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek
suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen
esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt
çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin
katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya
katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından
az olamaz.Genel kurula katılma hakkı bulunan delege listesi toplantı
yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca
verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek
görevliler tarafından kontrol edilir. delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit
edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak
düzenlenir.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri
kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy
kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun
listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına
aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.
Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin onda biri tarafından görüşülmesi
yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. , Genel Başkan,Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli
oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar,
toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının
üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve
oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu
şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir
ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim
kurulu başkanı ve yönetim kurulu asil üyeleri oy kullanır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa
yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. 
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim
edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen
yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10- Genel
Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda
yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının
seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün
değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim
kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca
hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek
görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen
yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara
bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması
veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak
hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 9-Dernek
yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek
hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk
miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının
kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu
hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt
dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip 
karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına
verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer
görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Genel Başkan seçimi:

Genel Başkan genel kurulca yönetim kurulu üyelerinden ayrı
olarak seçilir.Genel Başkanın oy pusulası ayrı olarak hazırlanır,Yönetim ve
Denetleme kurulu üyeleri bir listede yer alarak heriki oy pusulası tek zarf
içerisine konularak gizli oylama ile seçilirler.Kullanılan oyların bir fazlasını alan Genel Başkan,Yönetim veDenetleme kurulu üyeleri olarak seçilir.Genel Başkanın istifası veya başka sebeplerden dolayı görevinden
ayrılması durumunda genel Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan
seçerek son genel kurulda delege olan kişilerle üç ay içerisinde genel kurulu
olağanüstü toplantıya çağırır.Yönetim kurulu ondört (14) asıl ve on (10) yedek üye olarakgenel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararlagörev bölüşümü yaparak başkan vekili ,başkan yardımcıları, genel sekreter,sayman ve üye?yi belirler. 

Genel Yönetim kurulu, Genel Sekreterin yazılı çağrısı halinde
olağanüstü Olağan toplantılarını ise ayda bir kez yapar.Toplantı
tarihlerini genel yönetim kurulu ilk toplantısında belirler.  Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması iletoplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ilealınır. Oylamalarda eşitlik varsa Genel Başkanın oyu iki oy olarak sayılır.Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalmaolduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleringöreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek
veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider
hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları
ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği
yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları
satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine
rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği
yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek
görüldüğünde  şube yönetim kurullarını görevden almak, Şubelere geçici
başkan ve yönetim kurulu üyelerini atamak

7-Gerekli görülen
yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan
kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı
sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile
yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında
genel kurula sunmak,

10-Bütçenin
uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması
veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde
her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak
ve yetkileri kullanmak,

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11-

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim
kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerek gördüğü zamanlarda Şube,Gençlik ve Kadın Kolları Yönetimkurulu toplantılarına katılmakGenel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim vedenetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerimülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelendeğişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasınısağlar.Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve giderişlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonunakadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalararacılığıyla alınmasını sağlar.Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren biray içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi vegörevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini
sağlar.Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu
konuda öncülük yapar.Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğerkonulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 12-

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar
seçilen üç asıl ve üç yedeküyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek
tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen
esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim
sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar.Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı
veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına
katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi,belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerinegetirilmesi zorunludur.Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilendiğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.


Derneğin Şubeleri

Madde 13-Derneğin Şubelerinin Kurulu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube
açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik
kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği?nde belirtilen şube kuruluş bildirimini
ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 14-Şubelerin
Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları
doğrultusunda Genel Merkez bilgisi dahilinde özerk faaliyetlerde bulunmakla
görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü
kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 16-Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak
Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim
kuruludur.Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerindenoluşur.Yönetim kurulu,  yedi asil ve yedi yedek, üyeden oluşurŞube Yönetim kurulları kendi Aralarında toplanarak Başkan,Başkanyardımcısı,Sekreter ve Muhasip üyesini belirler.Şube Yönetim kurulları yapacakları çalışmaları genel merkez
yönetim kuruluna bir rapor Halinde sunmakla mükellefdirler. Denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genelkurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alandernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube?de de uygulanır.

Madde 16-Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel
Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil EdileceğiŞubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genelkurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir eylül ayı içersinde, şube yönetim kuruluncabelirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantınınyapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genelmerkezine bildirmek zorundadırlar.Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal
delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal
delege olarak, şubede kayıtlı her beş (5) üye için bir (1), arta kalan
üye  sayısı  5?den fazla veya toplam üye sayısı 5 den az ise bu
üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak,
şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilendelegeler katılır. Şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genelkuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oykullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genelmerkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevindenayrılırlar.


 BEŞİNCİBÖLÜM


Çeşitli Hükümler


Derneğin Gelirleri*


Madde 17- Madde 14-Derneğin
Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden
aylık olarak ---YTL aidat alınır. Yıllık olarak ta --- YTL aidat alınır. Bu
miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi:
Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen
üye ödentilerinin %20?si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

 3-Gerçek
ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,
gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi
faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun
olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu
geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen
kazançlar,

8-Diğer gelirler.   

Madde 18-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17?de örneği
bulunan) ?Alındı Belgesi? ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar
aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbestmeslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, GelirVergisi Kanununun 94?üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi UsulKanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleriiçin (Dernekler Yönetmeliği EK-13?te örneği bulunan) ?Gider Makbuzu düzenlenir.Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacakbedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14?te örneğibulunan) ?Ayni Yardım Teslim Belgesi? ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlartarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (DerneklerYönetmeliği EK-15?te örneği bulunan) ?Ayni Bağış Alındı Belgesi? ile kabuledilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve
faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu
kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği 
ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.Derneğin

 İç Denetimi

Madde 20- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya
Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim
kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin derneğin denetimi
gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde
denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 21- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine
karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe
göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin,
toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye
ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her
halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile
verilmesi zorunludur.Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel
kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa
devredilir.Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün
içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 22- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu
ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 23- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak,
risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya
başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi
zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 24- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken
zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması
istenen diğer defterler de tutulabilir.

Madde 25-Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu
ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.  

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret89100
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.75026.7773
Euro7.29397.3231
Hava Durumu
Saat
FACEBOOK TA YAYINDAYIZ
YAZICI SERVİSİ